Prasco to distribute authorized generic treatment for tumor disorder