Study: Thrifty White's Medication Synchronization Program improves Rx adherence