Pennsylvania man wins Prilosec OTC Wildberry sweepstakes