Giant Eagle locks down prices through the holidays