Diabetes Advocacy Alliance to raise awareness of potential diabetes epidemic