FDA panel votes to keep Mevacor statin prescription-only